Ända sedan de gamla grekernas tid har naturvetenskapen omfattat olika atomteorier. Dessa teorier förklarar hur materien är uppbyggd och i förlängningen hur kemiska, biologiska och fysikaliska processer går till genom interaktionen mellan atomer och molekyler.

Begynnelsen

Det var de grekiska naturfilosoferna Leukippos och Demokritos som några hundra år före vår tideräknings början föreslog att materien är uppbyggd av små byggstenar som de kallade atomer, som betyder odelbar. Demokritos tänkte sig att atomerna var oändligt många och att de alltid hade funnits, de var med andra ord inte skapade. Vidare ansåg Demokritos att ett materials egenskaper beror på vilken typ av atomer det byggs upp av.

Dessa tankar föll i glömska i Europa under tidig medeltid då kyrkans makt över vad man fick tänka var stor. Tankegodset bevarades och utvecklades dock under tiden i den muslimska världen och kom under senmedeltiden tillbaka till Europa genom återupptäckten av Aristoteles skrifter.

Kemi

Under 1600- och 1700-talen utvecklades kemin som vetenskap och man såg att atomteorin förklarade och förutsade många observationer. Man hittade allt fler grundämnen och kunde börja ordna in dem i ett system tack vare atomteorin.

Under 1800-talet kunde man utföra allt bättre experiment och man bestämde atomvikter för olika ämnen. I slutet av seklet upptäckte man elektronerna.

Genom kvantteorin och den moderna fysiken har man utvecklat atomteorin ytterligare.